23 กรกฎาคม, 2024
แชร์ข่าว

เชียงราย ออกประกาศการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหากพบการเผานอกเหนือที่กำหนดให้ดำเนินการตามกฏหมายทันทีผู้แจ้งเบาะแสและมีการจับกุมดำเนินคดีรับ 5,000 บาทกำหนด 1-30 พ.ค.67 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายว่า นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการจังหวัด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้ลงนามในประกาศกองอำนวยการฯ เรื่องมาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567 

โดยเนื้อหาตามประกาศ ระบุว่า ตามที่จังหวัดเชียงรายได้ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 76 วันปลอดการเผา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2567 เพื่อควบคุมและป้องกันการสะสมของมลพิษทางอากาศอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การเผาและป้องกันการสะสมของมลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยตามความในมาตรา 15 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงกำหนดมาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 พฤษภาคม 2567  โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 

พื้นที่เสี่ยงที่มีมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงจะต้องจัดทำแผนกันไฟโดยรอบพื้นที่ก่อนดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และมอบหมายให้อำเภอร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย กำหนดพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงในอำเภอ ได้ตามความเหมาะสม โดยแต่ละอำเภอจะต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบการเผาพื้นที่นอกเหนือที่กำหนดไว้ ในแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ห้วงวันและเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

ให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำกับดูแลชี้แจงและแนะนำประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

ผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดกฎหมายและมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจะได้รับเงินรางวัลนำจับจากจังหวัดเชียงรายคดีละ 5,000 บาท . 


แชร์ข่าว